POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem jest Home Variety Joanna Karwacka, z siedziba w Koszalinie, przy ulicy Podchorążych 16, 75-695 Koszalin, NIP: 6692435271, Regon:
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego w zakresie ochrony danych osobowych „RODO”.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 5. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane są usunięte po okresie przedawnienia roszczeń.
 6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  A) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  B) do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. o Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  C) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej jest warunkiem niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do podania adresu e-mail, a konsekwencją niepodania go będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.
 8. Zakres przetwarzanych informacji obejmuje dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz inne dane tj. temat i treść wiadomości oraz dział, do którego adresowane jest zgłoszenie.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej.